Naval Safety Center Banner


Safety of Use and Maintenance Advisory Messages


 Advance Combat Helmet

    - MAM 08-13

 Javelin Odessey

    - SPSB 005   

MA-10 

    - 051939Z Jul 11 

 

 Cargo Parachute Release

    - MAM 01-03   

    - MAM 04-022 

 MT-2XX

    - MAM 09-06 

 G-11

    - MAM 04-032   

    - MAM 06-033   

    - MAM 98-004

 Parachute High Alt Oxygen System

    - MAM 02-08


 G-12

    - MAM 3 Jan 02

    - MAM 2 Aug 06

    - MAM 22 Mar 06

 G-13

    - MAM 00-05

    - MAM 98-07 

 T-10R

    - MAM 07-85   

    - TM Update 1986

 MMPS

    - SOUM 272011z May 11

    - SOUM 25 may 11

    - MAM 081339z Nov 07

 Line Multi-Loop

    - MAM 05-030

 Military Cypress

    - Service Bulletin Jan 08

 USMC Tandem

    - SOUM 161201z

    - SOUM 161202z


 MC-1

    - MAM 00-04   

    - MAM 01-04

    - MAM 01-02   

    - MAM 02-01   

    - MAM 98-03   

    - SOUM 08-009

    - SOUM 08131001

    - SOUM Sep 08

 MC-4

    - MAM 00-06

    - MAM 98-02

    - MAM 98-05

 MC-7

    - SOUM 072158z Jul 11

    - SOUM 221417z Jul 11

    - SOUM 159052 Jul 11 

    - SOUM Ejector Snap

 MC-5

    - SOUM 031200z

    - SOUM 041200z

    - SOUM 16120z

    - SOUM 031202z

    - SOUM 051200z

 MC-6

    - SOUM Jul 11

    - SOUM Aug 11


POC:  757-444-3520 Ext. 7198 l Safe_Code44@Navy.mil

*Last Reviewed: March 5, 2015*